ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಅಮಿರ್ ಗೆ ಅಫ್ರಿದಿ ಬೆಂಬಲ