ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುವವರ ಜೇಬು ಭಾರವಾಗಲಿದೆ!