ಯೋಗಿ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೀಮ್ ಸೇನಾ ಬೆಂಬಲಿಗರು!