ಕಿಲಾಡಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಜೆ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತರೆನ್ನುವವರ ಜಾಣಕುರುಡು