ಮೂಳೂರು; ಹಿಂದೂ ರಕ್ಷಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ