ಅಕ್ಷರ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ; ಕೆ.ಎಂ ಸಿದ್ದೀಖ್ ಮೋಂಟುಗೋಳಿಯವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ