ವಿಐಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಹೊರಡುವ ಏರ್ ಇಂಡಿಯ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ವರದಿಗೆ ಆಗ್ರಹ