ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೀರೋ.. ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನದಂದು ಏ. ಕೆ. ಕುಕ್ಕಿಲ ಲೇಖನ.

2 months ago

ವಿಶ್ವ ಅಪ್ಪಂದಿರ ದಿನವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 19, 2016 ರಂದು ಅಪ್ಪ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಬರೆದ ಬರಹ. ಲುಂಗಿ, ಬನಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಂಡಾಸು.. ...