ಸಂಗೊಳ್ಳಿರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇನ್ನು ಎನ್ ಜಿಒ? ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ